REGULAMIN

„Ej, pobiegnij dla Nepalu vol. 2 powered by Martombike”

data: 30 września 2017 r.

I. Cel imprezy

  1. Zbiórka funduszy na projekt budowy punktu medycznego fundacji “Ej, odbudujmy Nepal”

  2. Popularyzacja zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania czasu.

  3. Zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzeby dotyczące niesienia pomocy.

II. Organizator:

 1. „Ej, odbudujmy Nepal”

 2. reprezentowane przez:

 3. Teresa Tija Grebieniow

III. Program zawodów

Biuro zawodów – wydawanie pakietów startowych

Dzień przed zawodami, tj. w piątek 29.09.2017 r. otwarte będzie biuro zawodów w Poznaniu –

Zico Racing

Głogowska 38 ( obok Parku Wilsona )

Sobota 30.09.2017 r.:

W dniu zawodów otwarte będzie biuro zawodów, przy starcie (Rusałka – szczegóły wkrótce).

Pakiety startowe wydawane będą w godzinach 9:30 – 10.45.

START:

godz. 11:00 – start biegu [10:45 – zbiórka na starcie]

META:

Po przekroczeniu mety – wręczenie medalu, pamiątkowe zdjęcie na ściance.

IV. Trasa

 1. Cała trasa prowadzi wokół jeziora Rusałka,

Dokładna mapa z przebiegiem trasy znajduje się pod zakładką „O biegu” oraz w wydarzeniu na portalu facebook.

 1. Start – nad jeziorem Rusałka

 2. Dystans – do wyboru 5 lub 10 km

 3. Punkt odżywcze – na 5. km znajdować się będzie punkt z wodą, owocami itp.

V. Oznakowanie tras:

Trasy zostaną oznakowane za pomocą taśm z logotypem „Ej, odbudujmy Nepal” i strzałek.

VI. Limity i organizacja trasy

 1. Limit czasu ukończenia biegu wynosi 2 godziny.

 2. Limit uczestników to 350 osób.

 3. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu należy wydany chip zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym.

 4. W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez Organizatora.

 5. Podczas trwania zawodów zawodnik musi mieć na sobie numer startowy. Numer startowy musi być umieszczony koniecznie na przedniej stronie ciała, w miejscu widocznym, tak by mógł zostać odczytany przez sędziego. Umieszczenie numeru w miejscu niewidocznym może uniemożliwić jego odczytanie.

 6. Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń parkowych oraz oznaczeń organizatora lub ich przestawianie, które mogą wprowadzić w błąd co do przebiegu trasy biegu.

VII. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia zawodów ukończy 18 lat, posiada ważny paszport lub dowód osobisty oraz:

– dokona zgłoszenia oraz uiści opłatę startową,

– podpisze oświadczenie o udziale w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność, a także własnoręcznym podpisem zaświadczy o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na start w zawodach (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

 1. Aby wziąć udział w biegu należy wysłać zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty wpisowego.

 2. Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej oraz wpłacenie opłaty startowej.

 3. Zgłoszenie nie jest ważne, jeśli zostanie dokonane po terminie, jeżeli zawodnik nie zostanie zgłoszony elektronicznie lub gdy zostanie wysłane po wyczerpaniu limitu miejsc.

 4. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na liście zgłoszeń na stronie internetowej. W biegu biorą udział tylko zawodnicy widniejący na liście startowej.

 5. Opłata startowa wynosi 40 zł niezależnie od dystansu i obejmuje:

– pamiątkową chustę typu komin

– pamiątkowy medal dla każdego

– numer startowy i agrafki,

– napoje (woda niegazowana) oraz przekąski (owoce, ciastka, czekolada) na punkcie odżywczym.

 1. Tylko opłata startowa wniesiona do 29 września 2017 (i zaksięgowana na koncie w tym dniu) gwarantuje pełen pakiet świadczeń. Osobom, które opłaciły start po tym terminie nie możemy zagwarantować medalu w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do biegu w chuście z pakietu startowego „Ej, odbudujmy Nepal”

VIII. Nagrody

 1. Zawodnicy, którzy ukończą zawody otrzymają od Organizatora pamiątkowy medal.

IX. Bezpieczeństwo

 1. Zawody zabezpieczać będzie Straż Miejska oraz ratownicy medyczni.

 2. Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.

 3. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie Oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu. Zaleca się wszystkich Uczestnikom wykonanie odpowiednich badań lekarskich lub konsultację z lekarzem rodzinnym, aby wykluczyć ewentualne przeciwwskazania do udziału w Biegu.

 4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania i wypełniania poleceń wydanych przez Organizatora, Policję lub Straż Pożarną.

 5. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, a w szczególności przepisów ruchu drogowego, zasad poruszania się po drogach publicznych oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszania tych przepisów Zawodnik odpowiada indywidualnie.

X. Poszanowanie przyrody

 1. Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad poszanowania przyrody, a w szczególności zabrania się zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych);

XI. Postanowienia końcowe

 1. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani w formie komunikatu na stronie internetowej.

 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.

 3. Uczestnicy muszą posiadać ubezpieczenie NNW we własnym zakresie.

 4. Organizator nie zapewnia noclegów.

 5. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora, Patronów medialnych i Sponsorów.

 6. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów medialnych i Sponsorów.

 7. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.